Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

DEFEKTOLOGIJA

Defektologija je nauka o urođenim psihičkim i telesnim nedostacima defektnih ljudi. Ova nauka se bavi proučavanjem, otkrivanjem ali i osposobljavanjem za život osobe sa smetnjama u psihičkom i telesnom razvoju, kao i osoba sa poremećajem u ponašanju.

Defektolozi svoje stečeno znanje mogu primeniti kako u kliničkoj, tako i u edukacijskoj praksi, u tzv. praksi prevaspitavanja.

Generalno, postoje tri osnovna smera defektologije:

1. Rehabilitacija

2. Poremećaji u ponašanju

3. Logopedija


Etimološki posmatrano sam naziv defektologija nastao je od latinske reči “defect”, u značenju nedostatak, i grčke reči “logos”, što znači nauka. Defektologija je nauka o urodjenim psihičkim i fizičkim nedostacima, poput gluvonemih, slepih, duševno zaostalih, nepokretnih itd.

Pokušaji da se ovaj pojam definiše kretali su od generalnih definicija, po kojima defektologija predstavlja nauku o hendikepiranom čoveku, preko definisanja defektologije kao nauke koja proučava stanje osobe čiji je integritet usled trajnih psihičko-fizičkih smetnji narušen, pa sve do malo kompetentnijih definicija po kojima je defektologija sistem znanja, sveukupnosti naučnih razmatranja o rehabilitaciji hendikepiranih lica.

Osobe koje se bave defektologijom nazivaju se defektolozi. Oni proučavaju, otkrivaju i dijagnostikuju određenu smetnju koja se javlja kod pojedinca, ali i sprovode lečenje i osposobljavaju za život osobe koje poseduju smetnje u psihičkom i telesnom razvoju.

Defektolozi koji se bave rehabilitacijom pre svega se bave mentalnom retardacijom i autizmom, ali i poteškoćama u učenju, oštećenju vida, hroničnim bolestima i poremećaju motoričkih sposobnosti.

Za razliku od njih defektolozi poremećaja u ponašanju rade na prevenciji, otkrivanju, dijagnostikovanju, tretmanima itd. Može se reći da oni rade sa osobama koje su manje zahtevnije kada je lečenje u pitanju, u odnosu na osobe koje poseduju mentalnu retardaciju ili autizam. Ovde je pre svega reč o maloletnicima koji su počinili krivična dela.


U veštine i osobine koje treba da ima defektolog su:

a. Emocionalna uravnoteženost;
b. Saosećajnost;
c. Strpljenje i izrazita sposobnost za komunikaciju sa ljudima;
d. Završene studije defektologije;
e. Primena logičkog i naučnog mišljenja i rasuđivanja.


Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage