Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

RADIOLOGIJA


Radiološki dijagnostički pregledi i snimanja su do danas u medicini još uvek nezaobilazne metode i mogu se smatrati za osnovnu i polaznu dijagnostiku za otkrivanje i dijagnostikovanje mnogih obolenja i trauma organizma. Ovi pregledi i snimanja vrše se upotrebom jonizujućeg zračenja kao i upotrebom različitih kontrastnih sredstava.Jonizujuće zračenje

Jonizujuće zračenje se u dijagnostičke svrhe koristi i za terapiju i lečenje pojedinih oboljenja, najčešće tumorskih oboljenja pojedinih organa.

Pošto nikako  ne smemo zaboraviti i zanemariti uvek prisutan faktor štetnosti jonizujućeg zračenja po organizam, bitno je naglasiti da se radiološke metode dijagnostike i terapije nikada ne smeju zloupotrebljavati i nepotrebno koristiti i da se izlaganje pacijenata svede na minimum kada je to stvarno neophodno. Na to se može uticati na nekoliko načina:


1. Da se pacijenti od strane ordinirajućih lekara upućuju na snimanja ili terapiju kada za to postoji prava i neizbežna inidikacija, odnosno potreba;

2. Da se ciljano i stručno, na osnovu tegoba pacijenata i lekarske procene odredi koja regija tela mora da se izloži jonizujućem zračenju;

3. Izvorima jonizujućeg zračenja (RTG aparatima) mora i može da rukuje samo stručno osposobljeno lice za tu svrhu;

4. U upotrebi moraju da budu ispravni i atestirani aparati sa mogućnošću rada sa što manjom i kraćom ekspozicijom pri snimanju

5. Upotrebom kvalitetnih RTG filmova i RTG kaseta sa folijama ’’retkih zemalja’’, koje svojom osetljivošću i foto-efektom drastično skraćuju ekspoziciju i vreme izloženosti pacijenata zračenju, kao i upotrebom kvalitetnih automatskih komora za razvijanje RTG filmova sa pripadajućim hemikalijama za razvijanje filmova (razvijača i fiksira) čija konstantna temperatura, brzina i kvalitet takođe doprinose smanjenu trajanja ekspozicije;

6. Stručno lice je obavezno da koristi sva zakonom propisana sredstva zaštite pri snimanju kao što su npr. zaštitne olovne kecelje, sužavanje blende RTG snopa X-zraka na neophodni minimum izloženosti;

7. Obaveznom proverom trudnoće pre svakog snimanja, zatim smanjenjem izloženosti dece i mlađe populacije jonizujućem zračenju, uz obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava;

  8. Zabranom boravka licima iz pratnje pacijenata u prostorijama gde se izvode dijagnostičke i terapeutske metode, osim u slučajevima gde je to neophodno da lice iz pratnje pomaže pacijentu pri snimanju (npr. pridržavanjem ili fiksiranjem nemirnih ili nemoćnih pacijenata-dece ili starijih osoba), ali takođe uz upotrebu zaštitnih sredstava.


Primenom nabrojenih principa i pravila štetnost jonizujućeg zračenja svodi se na neophodni minimum, a zračenje na taj način dobija korisnu primenu u medicini. Mnoge radiološke metode su veoma korisne i neizbežne u prevenciji raznih bolesti i njihovom ranom otkrivanju, što je uslov za mogućnost potpunog izlečenja bolesti.

Uz ostala snimanja u preventivne svrhe najčešće se koriste RTG snimanja pluća i srca i mamografije (snimanja dojki) →. Treba napomenuti da je Srbija na žalost, u Evropi visoko na lestvici po smrtnoti od raka dojke, a da se preventivnim snimanjem i ranim otkrivanjem obolenja raka dojke može značajno povećati procenat izlečenja od ove opake bolesti.

Tehnološki napredak i dostignuća oduvek su pratila i primenu u medicini, pa tako i u radiologiji. Takav trend će se sigurno nastaviti i u budućnosti, što će dovesti do još kvalitetnijih prikaza organa i promena na njima, a samim tim i do sigurne i pravovremene dijagnoze.

Primena CT-a (skenera,tj. kompjuterizovane tomografije), kao i magnetne resonance, radiologija je značajno podigla kvalitet dijagnostike na zavidan nivo, kao i primena modernih terapeutskih aparata za lečenje tumorskih obolenja.

Dakle, racionalna i kontrolisana upotreba jonizujućeg zračenja, uz stručnu primenu svih zaštitinih mera, radiologija koristi medicini i ljudima, a pacijentima smanjuje strah i rizik od izloženosti zračenju i štetnim posledicama na minimum.  Lekarski tim koji brine o Vama 

  • • dr Dejan Dajković
  • • dr Dragica Toljaga
  • • dr Tibor Pakoci
  • • dr Siniša Milošević
  • • dr Saša Notaroš

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage